Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

КПУ бр.4/2018-8 часа


 
СФИД доо Скопје акредитирано

Известување за пополнување обрзец ПП-50 за јавни давачки
Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ 4 од 11-14 декември 2018 СФИД

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

Во своето известување од 27.07.2016 година,Институтот на сметководители и овластени сметководители покрај другото Ве известува дека двете досегашни иницијативи за преминување на досегашните уверенија во трајни се усвоени и по донесување на формална одлука ќе бидат објавени на веб страната на Институтот.

Исто така, Институтот објави повик за достава на документација за добивање на уверенија кој трае до 10.10.2016 година.

Во прилог до Институтот потребно е да се достават:

1) уверение за овластен сметководител односно сметководител издадено од Министерството за финансии (во оригинал или копија заверена на нотар)  и

 

2)доказ за уплата на надоместокот за добивање уверение,кој е уплатен на:

Институт на сметководители и овластени сметководители ИСОС

Жиро с-ка: 380177109305138

Депонент:  Прокредит Банка

Цел на дознака: уплата за надоместок

Износ: 1000,00 ден.

 Документите потребно е да се достават по пошта на адреса на ИСОС и да содржат контакт адреса,телефон или електронска пошта од сметководителот.

Адресата на ИСОС е:

Институт на сметководители и овластени сметководители

ул.Ѓуро Стругар бр.5 (зграда Технометал Вардар) кат 1, лок 132/133

со назнака за: За јавен повик за достава на документација 001/2016