Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

health

 • Известување од УЈП за поднесување на Барања кои произлегуваат од Законот за финансиска подршка-КОВИД 19

  ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ И БАРАЊЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ВО ГРАНТ

  1. Работодавачите кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата на плати, согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април, мај, јуни 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија’’ број 111/20...154/20) и/или согласно Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот covid – 19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија’’ број 267 /20), имаат обврска примените финансиски средства да ги вратат во Буџетот на Република Северна Македонија.
  Највисокиот (кумулативен износ) за враќање е најмногу до износот од 50% од остварениот финансиски резултат пред оданочување за 2020 година, зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажани приходи во Даночниот биланс - за обврзниците на данок на добивка.
  За обврзниците на годишниот данок на вкупен приход, највисокиот (кумулативен износ) за враќање е најмногу до износот од 50% од финансиски резултат пред оданочување искажан во Билансот на успех за 2020 година.

  За враќање на износот на примената финансиска поддршка за исплата на плати, работодавачите треба да поднесат, барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати и тоа:

  • „образецДД-ГДВП/БВФП-1“, за месеците април, мај и јуни 2020 година
  • „образецДД-ГДВП/БВФП-2” за месеците октомври, ноември и декември 2020 година

  2. Работодавачите кои го искористиле правото на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вондредна состојба („Службен весник на РСМ“, број 92/2020 и 116/2020), должни се примените финансиски средства да ги вратат во Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од остварениот финансиски резултат за 2020 година, зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажани приходи од Даночниот биланс за обврзниците на данок на добивка.

  За обврзниците на годишниот данок на вкупен приход, износот за враќање е најмногу до износот од 50% од остварениот финансиски резултат од Билансот на успех (добивка пред оданочување) за 2020 година. За враќање на износот на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување, работодавачите треба да поднесат Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година „образецДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“ (образецот е објавен на веб страната на УЈПhttp://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/240 а наскоро ќе биде објавен и на системот е-Даноци)

  Напомена: Барања од точките 1 и 2 имаат обврска да поднесат сите работодавачи- корисници на финансиска помош за плати и корисници на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување , без разлика на финансискиот резултат (добивка/загуба) за 2020 година.
  Работодавачите- даночни обврзници кои се оданочуваат во режимот на данок на добивка (ДБ ) обрасците ги пополнуваат во делот А, додека работодавачите- даночни обврзници кои се оданочуваат во режимот на вкупен приход, обрасците ги пополнуваат во делот Б. Тие што имаат негативен финансиски резултат (загуба) за 2020 година, а се во режимот на вкупен приход на полето 1 под Б, го внесуваат износот од поле 251 од Билансот на успех за 2020 година со негативен предзнак (-).

  За работодавачите- даночни обврзници кои имаат негативен финансиски резултат (загуба) за 2020 година, проверка на условот за неплатени даноци и придонеси ќе се прави по службена должност согласно податоците од последно објавената листа на должници. Доколку во меѓувреме се намирени даночните долгови и обврзникот нема неплатени долгови по основ на даноци и придонеси за истото треба да приложи Уверение за платени даноци и придонеси до надлежната Регионална дирекција на УЈП каде се администрира.

  Работодавачите (кои водат непрофитно сметководство) и кои имаат обврска да доставуваат Годишна сметка до Централниот Регистар на РСМ, а се корисници на финансиска помош за плати и корисници на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување исто така имаат обврска да ги поднесат „образецДД-ГДВП/БВФП-1“, „образецДД-ГДВП/БВФП-2” и или образецДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“, со тоа што истите ги пополнуваат во делот Б.

  3. Работодавачите - корисници на финансиска поддршка зa исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година кои ги исполниле условите дефинирани во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здраствено-економската криза предизвикана од корновирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година, треба да поднесат Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант „образецБ-ПФПГ“.

  Прилозите кон Барањето, фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите (оргинал или заверени копии) се доставуваат до надлежната Регионална дирекција на УЈП каде се администрира обврзникот.
  Работодавачите - правни лица посочените обрасци ги поднесуваат преку системот
  е-Даноци
  Барањата се доставуваат најдоцна до рокот за поднесување на Даночниот биланс за 2020 година.

 • Новости

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

   

  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
 • Пријавување на податоците за вистинските сопственици

  Почитувани,

  Ве информираме дека од  27.1.2021 година, почнува да тече рокот од  90 дена за пријавување на податоците за вистинските сопственици во Регистарот на вистински сопственици. Уписот во законскиот рок е без надомест.

  Детални информации околу уписот, обврзани и изземени субјекти, рокови, начин на користење на системот, предуслови, процедура и слично можете да прочитате на веб локацијата на услугата:

  https://www.crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/zapishi-vistinski-sopstvenik/upis-na-vistinski-sopstvenik-na-subjekt,

  каде се објавени често поставувани прашања и детални кориснички текстуални и видео упатства за секој чекор во постапката.

 • СФИД ДОО е акредитирано друштво за КПУ

  ИСОС преку ICC Macedonia, донесе напатствие за спроведување на КПУ.

  СФИД ДОО како акредитирано друштво за спроведување КПУ, благовремено ќе Ве извести за темите и термините за спроведување на обуките.
   

  Во напатствието се вели дека секој сметководител е должен од  правно лице кое врши континуирано професионално усовршување да обезбеди бодување од најмалку 90 часа за период од три години, при што најмалку 20 часа во текот на една година.

  Секој овластен сметководител е должен од правно лице кое врши континуирано професионално усовршување да обезбеди бодување од најмалку 120 часа за период од три години, при што најмалку 30 часа во текот на една година.

  Содржината на континуираното професионално усовршување на сметководителите и овластените сметководители е одредена со Меѓународните стандарди за образование и се однесува на следните области:

  1. Сметководство,финансии и со нив поврзани знаења;
  2. Организациски и деловни знаења;
  3. 3наење и компетентност во областа на информатичката технологија;

   На сметководителите и овластените сметководители им се овозможува да присуствуваат на еднодневни програми на едукација во траење на 8 одржани часови (1 одржан час = 40 минути) организирани од правно лице кое врши континуирано професионално усовршување кои се бодуваат со 8 бодови/часови.

  Доколку правно лице кое врши континуирано професионално усовршување не ги исполни во целост часовите од еднодневната програма за едукација ќе се признаат само 4 бодови/часови и надоместот за континуирано професионално усовршување ќе изнесува согласно Тарифникот за висината на надоместоци кој е предвиден за 4 бодови/часови.

  Доколку сметководителот или овластениот сметководител без оправдани причини предвреме ги напушти часовите од еднодневната програма за едукација ќе се признаат само бодови/часови за времето што го поминал на едукацијата.

  На сметководителите и овластените сметководители им се овозможува да присуствуваат на повеќедневни програми на едукација во траење на 16 одржани часови (1 одржан час = 40 минути) организирани од правно лице кое врши континуирано професионално усовршување кои се бодуваат со 16 бодови/часови.

  Доколку правно лице кое врши континуирано професионално усовршување не ги исполни во целост часовите од повеќедневната програма за едукација ќе се признаат само 4 бодови/часови.

  Доколку сметководителот или овластениот сметководител без оправдани причини предвреме ги напушти часовите од повеќедневната програма за едукација ќе се признаат само 4 бодови/часови.

  Обезбедените бодови/часови за иста тематска опфатеност кај еден или повеќе правни лица кои вршат континуирано професионално усовршување се признаваат еднократно во текот на една календарска година.

  Трошоците за континуирано професионално усовршување се пропишани и се однесуваат за 4 часа (1 час = 40 минути) и истите ги сносат учесниците – овластените сметководители и сметководители и се уплаќаат на сметките на овластените правни лица кои вршат континуирано професионално усовршување. Во надоместот за континуирано професионално усовршување покрај предавањето се вклучени и работни материјали со хартиена презентација на темите доколку има такви.

  Програмите на едукација на континуираното професионално усовршување треба да имаат организациска поставеност во согласност со бројот на посетителите и предвидените  едукативни теми, односно да обезбедат потребен комодитет на учесниците, потребно озвучување, надгледни средства, интерактивност и сл.

  Правните лица се должни да достават информација за датумите и останати податоци како најава за КПУ, како Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија на својата веб страна би можел да ги најави сите предвидени обуки за континуирано професионално усовршување според доставените податоци.