Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ


 
Независно од општите одредби

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

health

 • ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)

      

  Присоединување, спојување и поделба на друштвата

  Едно или повеќе друштва може да се присоединат (друштво што се присоединува) кон друго друштво (друштво што презема), со пренос на целокупниот имот и на обврските на друштвото коешто се присоединува без да се спроведе негова ликвидација, во замена за удели, односно за акции од друштво што презема.

  Две или повеќе друштва можат да се спојат, без да се спроведе ликвидација, со основање на едно ново друштво - корисник на коешто преминува целокупниот имот и обврските на друштвата што се спојуваат, во замена на уделите, односно на акциите од новото друштво - корисник.

  Едно друштво може, преку поделба, истовремено, да го пренесе сиот имот и обврските на две или повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: раздвојување со основање) или на две или повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: раздвојување со преземање), при што друштвото што се дели престанува без спроведување на ликвидација. Едно друштво може, преку поделба, дел од својот имот и од обврските да ги пренесе на едно или на повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: издвојување со основање) или на едно или на повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: издвојување со преземање), при што друштвото не престанува. 

  Поделбата може да се спроведе со истовремено пренесување на сиот имот или на дел од имотот и на обврските на друштвото што се дели на нови друштва и на постојни друштва (комбинирана поделба со раздвојување со основање, раздвојување со преземање, издвојување со основање и со издвојување со преземање).

  Содружниците, односно акционерите на друштвата во рамките на дејствијата наведени претходно примаат удели или акции од друштвата што ги преземаат, односно од новооснованите друштва - корисници и, по потреба, разлика во пари чијшто износ не надминува 10% од номиналниот износ на примените удели, односно акции.

  Дејствијата можат да се вршат и меѓу друштва со различни форми.....

  Целиот текст со примери и урнеци објавен во Билтен Јуни 2017 година....

  За повеќе информации на телефон: +389 2 32 37 066

 • ИСОС – Информација за Тарифник за висина на минимални надоместоци за вршење на книговодствени услуги

  Органите на управување на Институтот на сметководители и овластени сметководители, согласно Законот за вршење сметководствени работи и Статутот на Институтот, изготвија и донесоа Тарифник за висина на минимални надоместоци за вршење на книговодствени услуги, што ќе се применува од страна на друштвата за вршење на сметководствени услуги од 01.07.2017 година.

 • Новости

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

   

  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
 • Сметководител- овластен сметководител

  Со Измените и дополнувањата на Законот за вршење на сметководствените работи од 124-тата седница на Собранието на РМ, се УКИНУВА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО СТАТУС НА СМЕТКОВОДИТЕЛ,ОДНОСНО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ.

  Со најновите измени во Законот,сите лица кои веќе имаат стекнато Уверение од Министерството за финансии,се стекнуваат со статус на сметководител, односно овластен сметководител.

  За да ги задржат новите уверенија издадени од Институтот и да останат запишани во регистарот на сметководители и овластени сметководители, лицата треба во наредниот период да остварат обука за континуирано професионално усовршување од 90 часа за сметководители,односно 120 часа за овластени сметководители (согласно член 19 од Законот) и по завршувањето на обуката да го положат испитот на проверка на знаењето, кој всушност е писмен тест со испитни прашања и примери подготвени врз основа на градивото од обуката (со минимум 70%).

  За оние лица кои немаат стекнато уверение од Министерството за финансии, за да се стекнат со статус сметководител или овластен сметководител, за стекнување уверение треба да ги задоволат следните критериуми:

  •   За сметководител завршено средно економско образование и три години искуство или завршено тригодишно високо образование (економија или бизнис) и двегодишно искуство или завршено четиригодишно високо образование (економија или бизнис) и едногодишно работно искуство од областа на сметководството.

  • За овластен сметководител треба уверение за завршено четиригодишно високо образование (VII/1 степен) од областа на економијата или бизнисот, односно завршени студии според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) и потврда од работодавач за најмалку три години работно искуство од областа на сметководството.