Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ДВОДНЕВНО КПУ бр.1/2017-16 часа


 
ОХРИД во х. ФИЛИП....................

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

financial report

 • ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)

      

  Присоединување, спојување и поделба на друштвата

  Едно или повеќе друштва може да се присоединат (друштво што се присоединува) кон друго друштво (друштво што презема), со пренос на целокупниот имот и на обврските на друштвото коешто се присоединува без да се спроведе негова ликвидација, во замена за удели, односно за акции од друштво што презема.

  Две или повеќе друштва можат да се спојат, без да се спроведе ликвидација, со основање на едно ново друштво - корисник на коешто преминува целокупниот имот и обврските на друштвата што се спојуваат, во замена на уделите, односно на акциите од новото друштво - корисник.

  Едно друштво може, преку поделба, истовремено, да го пренесе сиот имот и обврските на две или повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: раздвојување со основање) или на две или повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: раздвојување со преземање), при што друштвото што се дели престанува без спроведување на ликвидација. Едно друштво може, преку поделба, дел од својот имот и од обврските да ги пренесе на едно или на повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: издвојување со основање) или на едно или на повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: издвојување со преземање), при што друштвото не престанува. 

  Поделбата може да се спроведе со истовремено пренесување на сиот имот или на дел од имотот и на обврските на друштвото што се дели на нови друштва и на постојни друштва (комбинирана поделба со раздвојување со основање, раздвојување со преземање, издвојување со основање и со издвојување со преземање).

  Содружниците, односно акционерите на друштвата во рамките на дејствијата наведени претходно примаат удели или акции од друштвата што ги преземаат, односно од новооснованите друштва - корисници и, по потреба, разлика во пари чијшто износ не надминува 10% од номиналниот износ на примените удели, односно акции.

  Дејствијата можат да се вршат и меѓу друштва со различни форми.....

  Целиот текст со примери и урнеци објавен во Билтен Јуни 2017 година....

  За повеќе информации на телефон: +389 2 32 37 066

 • ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2017-16 часа

  ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2017-16 часа

  за

  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

  ОХРИД во х. ФИЛИП............................................. на 12 и13 Октомври 2017 година.

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ................................на 16и 17 Октомври 2017 година.

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата).............на 18 и 19 Октомври 2017 година.

  ТЕТОВО во ресторан ПРИНЦ.................................на 26 и 27 Октомври 2017 година.

  ПРОБИШТИП во х.САН НИКО................................на 31 Октомври и 1 Ноември 2017 година.

  ДОЈРАН во х. РОМАНТИК......................................на 2и 3 Ноември 2017 година.

  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА.....................................на 6и 7 Ноември 2017 година.

  ПЕХЧЕВО во х. ГОГОВ...........................................на 9и 10 Ноември 2017 година.

  време Теми за КПУ бр. 1/2017 предавач КПУ часови
  09:00-10:00 Регистрација на учесниците (прв ден)
  10:00-12:00

  МСФИ и ажурирање на МСФИ:

  МСФИ за мали и средни ентитети (оддел 1 и споредба со МСФИ);

  Концепти и преовладувачки принципи (оддел 2 и рамка за примена на ОМСС);

  Сметководствени политики проценки и грешки (оддел10,МСС 8);

  Извештај за парични текови (оддел 7, МСС 7);

  Славчо Николовски

  Златко Митревски

  3
  12:00-12:40 Кафе пауза
  12:40-14:00

  Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање:

  Дел А: Општа примена на кодексот

  Дел В: Професионални сметководители во деловното работење

  Златко Митревски 2
  14:00-14:15 Пауза
  14:15-14:55

  Даноци:

  ДДВ – актуелни теми

  Славчо Николовски

  1

  14:55-15:35

  Законска регулатива:

  Законски и подзаконски акти за минимална плата

  Златко Митревски 1
  15:35-15:50 Пауза
  15:50-16:30

  Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела:

  УЈП – даночна постапка

  Славчо Николовски 1

  време Теми за КПУ бр. 1/2017 предавач КПУ часови
  09:00-10:00 Регистрација на учесниците (втор ден)
  10:00-12:00

  МСФИ и ажурирање на МСФИ:

  Залихи (оддел 13, МСС 2);

  Недвижности, постројки и опрема (оддел 17, МСС 16);

  Нематеријални средства (оддел 18, МСС 38);

  Славчо Николовски

  Златко Митревски

  3
  12:00-12:40 Кафе пауза
  12:40-14:00

  МСФИ и ажурирање на МСФИ:

  Вложување во недвижности (оддел 16, МСС 40);

  Обезвреднување на средстваа (оддел 27, МСС 2 и 36);

  Славчо Николовски

  Златко Митревски

  2
  14:00-14:15 Пауза
  14:15-14:55

  Даноци:

  Персонален данок од доход – актуелни теми

  Славчо Николовски

  1

  14:55-15:35

  Законска регулатива:

  ЗТД-попис на средствата и обврските

  Златко Митревски 1
  15:35-15:50 Пауза
  16:15-16:30

  Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела:

  Управа за финансиско разузнавање – (законски акти)

  Златко Митревски 1

  Ве молиме пополнетата пријава за учество воexcelформат доставете ја електронски на нашиотe-mail: ">или,најдоцна три (3) работни денапред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за дводневно КПУ бр.1/2017 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 4.720 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-1/2017 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

  За дополнителни информации во врска со обуката или со евентуалното сместување во хотелите обратете се во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247, 3214-231 или 070/221-037.

 • Новости

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

   

  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
 • ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

  Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците за надоместоци од плата и плата....

  телефон: +389 2 32 37 066