Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ


 
Независно од општите одредби

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

financial report

 • ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)

      

  Присоединување, спојување и поделба на друштвата

  Едно или повеќе друштва може да се присоединат (друштво што се присоединува) кон друго друштво (друштво што презема), со пренос на целокупниот имот и на обврските на друштвото коешто се присоединува без да се спроведе негова ликвидација, во замена за удели, односно за акции од друштво што презема.

  Две или повеќе друштва можат да се спојат, без да се спроведе ликвидација, со основање на едно ново друштво - корисник на коешто преминува целокупниот имот и обврските на друштвата што се спојуваат, во замена на уделите, односно на акциите од новото друштво - корисник.

  Едно друштво може, преку поделба, истовремено, да го пренесе сиот имот и обврските на две или повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: раздвојување со основање) или на две или повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: раздвојување со преземање), при што друштвото што се дели престанува без спроведување на ликвидација. Едно друштво може, преку поделба, дел од својот имот и од обврските да ги пренесе на едно или на повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: издвојување со основање) или на едно или на повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: издвојување со преземање), при што друштвото не престанува. 

  Поделбата може да се спроведе со истовремено пренесување на сиот имот или на дел од имотот и на обврските на друштвото што се дели на нови друштва и на постојни друштва (комбинирана поделба со раздвојување со основање, раздвојување со преземање, издвојување со основање и со издвојување со преземање).

  Содружниците, односно акционерите на друштвата во рамките на дејствијата наведени претходно примаат удели или акции од друштвата што ги преземаат, односно од новооснованите друштва - корисници и, по потреба, разлика во пари чијшто износ не надминува 10% од номиналниот износ на примените удели, односно акции.

  Дејствијата можат да се вршат и меѓу друштва со различни форми.....

  Целиот текст со примери и урнеци објавен во Билтен Јуни 2017 година....

  За повеќе информации на телефон: +389 2 32 37 066

 • Новости

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

   

  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
  • Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овдеВашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде
 • ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

  Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците за надоместоци од плата и плата....

  телефон: +389 2 32 37 066

 • С Е М И Н А Р за ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА

  ПРОГРАМАНАСЕМИНАРОТ

  1. ВОВЕДЕН ДЕЛ.

  - Дефинирање на рамката за финансиско известување,разлики во известувањето кај субјектите,процедури и рокови на одобрување,ревидирање,консолидирање на финансиските извештаи за 2016 година и поднесување.

  - Конзистентност на сметководствените политики.

  2. ПОПИСОТ КАКО СМЕТКОВОДСТВЕН ИНСТРУМЕНТ.

  3. ПРОВЕРКА НА СМЕТКИТЕ ОД БРУТО БИЛАНСОТ.

  4. СПЕЦИФИЧНОСТИ КАЈ РАСХОДИТЕ И НИВНИОТ ДАНОЧЕН ТРЕТМАН.

  - Трошоци од работењето, расходи на финансирање, капитална загуба, останати расходи.

  5. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА.

  - Годишна сметка во трговија, градежништво, комунални дејности, транспортни друштва, земјоделство.

  - Годишна сметка во производни друштва (пресметка на производството) и специфичности кај лизингот.

  6. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ.

  7. ПРЕСМЕТКА НА ДАНОК НА ДОБИВКА И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА 2016 ГОД.

  - Пресметување на даночната основа во образец - ДБ.

  - Даночни ослободувања и олеснувања,реинвестирана добивка.

  - Даночна основа за аконтациите на данок на  добивка за 2017 година.

  8. ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ.

  - Составување на Годишна сметка за 2016 година на пропишаните обрасци кои се доставуваат во ЦРМ.

  - Финансиски извештаи (Извештај за финансиската состојба=БС,Извештај за сеопфатна добивка=БУ,

  Извештај за паричен тек, Извештај за промени во главнината, Белешки кон финансиските извештаи)

  - Структура на финансиските извештаи, илустративни примери, листа на обелоденувања.

  - Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи.

  - Финансиски показатели (пресметување и толкување).

  9. ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ВРШИТЕЛИ  НА  ДЕЈНОСТ.

  10. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА ЗА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

  11. ДАНОЧЕН ТРЕТМАН ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ДРУШТВАТА КОИ   ПЛАЌААТ ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД.

  12.НОВИНИ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ЗА 2017 ГОДИНА .

  Семинаротсопочетокво 10часот,ќесеодрживо:

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.........................................................на 2 и 3 Февруари 2017 година.

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата).............................................. на 8 Февруари 2017 година.

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ................................................................ на 9 и 10 Февруари 2017 година.

  Предавачинасеминарот :СлавчоНиколовскииЗлаткоМитревски.

  ЗапретплатницитекоијаимаатподмиренообврскатазаГодишнапретплатаза 2017година,учествотонасеминаротебесплатнозаеднолице,азасекојвторилинареденучесниккотизацијатаизнесува 2.000ден.полице,а сеуплаќанажиросметканаСФИДДООСкопје, 300000000125554,депонентнаКомерцијалнабанкаАД.Заучесницитенасеминароткоинесепретплатници,котизацијатаизнесува 4.000ден.

  Секојучесникнасеминаротдобивапрограмзаизготвувањенагодишнасметкаодзаклученлистза 2016г.

  Дополнителни информации во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247, 3214-231 или 070/221-037