Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ


 
Независно од општите одредби

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

banking

 • Корисни линкови

  Корисни линкови за Вашето работење:

   

 • ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ

   

  Независно од општите одредби од законот, во поглед на оданочувањето на туристички услуги е предвидена посебна форма на оданочување дадена во член 38 од ЗДДВ. Оваа посебна одредба важи за туристички услуги, кои даночниот обврзник (тур-оператор) ги врши спрема туристот во свое име, но за кои користи влезни исполнувања на трети лица (т.н. претходни туристички услуги) кои се наменети непосредно за туристите (член 38 став 1 од ЗДДВ).

              Наспроти општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност, посебната одредба од член 38 од ЗДДВ ги содржи следните отстапувања:

  1. Туристичките услуги извршени од страна на тур-операторот се сметаат, независно од член 3 до 8 од ЗДДВ, за една единствена услуга (член 38 став 2 реченица 1 од ЗДДВ;
  2. Местото на единствената услуга се утврдува според член 14 став 1 од ЗДДВ (член 38 став 2 реченица 2 од ЗДДВ;
  3. Независно од член 16 до 19 од ЗДДВ, за даночна основа на единствената услуга се смета разликата меѓу туристичката цена и цената на претходните туристички услуги (тн. маржа) и тоа без данокот на додадена вредност (член 38 став 3 од ЗДДВ;
  4. Независно од член 33 и член 34 од ЗДДВ, не е дозволена одбивка на претходниот данок за примените претходни туристички услуги (член 38 став 4 од ЗДДВ;.

              Независно од член 52 став 2 точка 1 алинеја а) од ЗДДВ, евиденциските обврски во врска со утврдувањето на даночната основа се исполнуваат преку евиденцијата пропишана во член 9 од ДДВП. Во фактурите за туристичките услуги во смисла на член 38 од ЗДДВ не е дозволено одделно искажување на данокот на додадена вредност (член 20 став 4 од ДДВП).

              Во оној дел од туристичките услуги, за кој не се утврдени посебни одредби важат општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност.

  Поле на примена на посебните одредби

                 Според член 38 став 1 од ЗДДВ, посебните одредби за тур-оператори важат за даночниотобврзник, доколку:

  1. врши туристички услуги, за кои настапува во свое име спрема туристите и
  2. притоа користи претходни туристички услуги.

  Туристички   услуги

  За туристички услуги особено се сметаат:

  1. превозот на туристи, на пример превоз до местото на туристичкиот престој и назад, трансфер или излети;
  2. сместувањето на туристите, на пример во хотели, пансиони или летувалишта;
  3. исхраната за туристите, на пр. во хотели или ресторани;
  4. придружбата на туристите од страна на водич на туристичкото патување;
   1. спроведувањето манифестации за информирање или забава на туристите, на пр. разгледување на околината, посета на туристички локации со водич, посети во театар.

  Целта на туристичкото патување притоа не е битна. Така, оданочувањето според член 38 од ЗДДВ може да се земе предвид и за лингвистички или студиски патувања. Исто така, не е битно, дали туристичките услуги се вршат во рамките на одредено патување во земјатаиливостранство.

             Член 38 од ЗДДВ важи за сите даночни обврзници кои вршат туристички услуги, без оглед на тоа, дали истите претставуваат единствен предмет на стопанската дејност на даночниот обврзник. Одредбата има особено значење за организаторите на туристички пакет аранжмани. Сепак, не е потребно даночниот обврзник да врши збир на поединечни промети. Туристичко исполнување во смисла на член 38 став 1 од ЗДДВ постои и кога даночниот обврзник врши само едно туристичко исполнување, на пр. изнајмување на викендичкибезпревозиисхрана.

             Даночниот обврзник-работодавец, кој на своите вработени им става на располагање туристички патувања без надоместок или по багателна цена (мотивациони, или т.н. "инцентиве-патувања"), врши туристички услуги во овој дел во смисла на член 38 од ЗДДВ.


  Дополнителни информации во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247, 3214-231 или 070/221-037.

 • С Е М И Н А Р за ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА

  ПРОГРАМАНАСЕМИНАРОТ

  1. ВОВЕДЕН ДЕЛ.

  - Дефинирање на рамката за финансиско известување,разлики во известувањето кај субјектите,процедури и рокови на одобрување,ревидирање,консолидирање на финансиските извештаи за 2016 година и поднесување.

  - Конзистентност на сметководствените политики.

  2. ПОПИСОТ КАКО СМЕТКОВОДСТВЕН ИНСТРУМЕНТ.

  3. ПРОВЕРКА НА СМЕТКИТЕ ОД БРУТО БИЛАНСОТ.

  4. СПЕЦИФИЧНОСТИ КАЈ РАСХОДИТЕ И НИВНИОТ ДАНОЧЕН ТРЕТМАН.

  - Трошоци од работењето, расходи на финансирање, капитална загуба, останати расходи.

  5. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА.

  - Годишна сметка во трговија, градежништво, комунални дејности, транспортни друштва, земјоделство.

  - Годишна сметка во производни друштва (пресметка на производството) и специфичности кај лизингот.

  6. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ.

  7. ПРЕСМЕТКА НА ДАНОК НА ДОБИВКА И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА 2016 ГОД.

  - Пресметување на даночната основа во образец - ДБ.

  - Даночни ослободувања и олеснувања,реинвестирана добивка.

  - Даночна основа за аконтациите на данок на  добивка за 2017 година.

  8. ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ.

  - Составување на Годишна сметка за 2016 година на пропишаните обрасци кои се доставуваат во ЦРМ.

  - Финансиски извештаи (Извештај за финансиската состојба=БС,Извештај за сеопфатна добивка=БУ,

  Извештај за паричен тек, Извештај за промени во главнината, Белешки кон финансиските извештаи)

  - Структура на финансиските извештаи, илустративни примери, листа на обелоденувања.

  - Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи.

  - Финансиски показатели (пресметување и толкување).

  9. ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ВРШИТЕЛИ  НА  ДЕЈНОСТ.

  10. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА ЗА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

  11. ДАНОЧЕН ТРЕТМАН ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ДРУШТВАТА КОИ   ПЛАЌААТ ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД.

  12.НОВИНИ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ЗА 2017 ГОДИНА .

  Семинаротсопочетокво 10часот,ќесеодрживо:

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.........................................................на 2 и 3 Февруари 2017 година.

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата).............................................. на 8 Февруари 2017 година.

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ................................................................ на 9 и 10 Февруари 2017 година.

  Предавачинасеминарот :СлавчоНиколовскииЗлаткоМитревски.

  ЗапретплатницитекоијаимаатподмиренообврскатазаГодишнапретплатаза 2017година,учествотонасеминаротебесплатнозаеднолице,азасекојвторилинареденучесниккотизацијатаизнесува 2.000ден.полице,а сеуплаќанажиросметканаСФИДДООСкопје, 300000000125554,депонентнаКомерцијалнабанкаАД.Заучесницитенасеминароткоинесепретплатници,котизацијатаизнесува 4.000ден.

  Секојучесникнасеминаротдобивапрограмзаизготвувањенагодишнасметкаодзаклученлистза 2016г.

  Дополнителни информации во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247, 3214-231 или 070/221-037