Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

banking

 • Корисни линкови

  Корисни линкови за Вашето работење:

   

 • КПУ-1/2018

  СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

  спроведува

  ДВОДНЕВНО КПУ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА бр.1/2018-12 часа

  за

  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ............................................................на 1 и 2 Февруари 2018 година.
  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата)............................................на 6 и 7 Февруари 2018 година.
  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ...................................................................... на 8 и 9 Февруари 2018 година.
  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА................................................................на 12 и 13 февруари 2018 година.
  ШТИП во Мултимедијален центар Кафе Радио КАНАЛ 77.........на 14 и 15 февруари 2018 година.

  Со почеток во 10 часот.

  Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски.

  Регистрација на учесниците од 9 до 10 часот.

  Рб Теми на предавањето

  КПУ часови

  КПУ за Годишна сметка и финансиски извештаи 12

  1

  2

  3

  4

  5

  Годишна сметка и финансиски извештаи – МСФИ:

  -      МСС 1 Презентирање на финансиски извештаи и оддели 3,4,5,6 и 8 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 27 Консолидирани и посебни финансиски извештаи и оддел 9 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 11 Договори за изградба и оддел 23 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 12 Даноци на добивка и оддел 29 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 10 Настани по периодот на известување и оддел 32 од МСФИ за МСЕ

  -      МСС 24 Обелоденување за поврзани страни и оддел 33 од МСФИ за МСЕ

  Годишна сметка и финансиски извештаи – Даноци:

  -      Данок на добивка (Образец ДБ)

  -      Данок на вкупен приход (Образец ДБ-ВП)

  -      Персонален данок на доход (Образец ПДД-ДБ)

  Годишна сметка и финансиски извештаи – Законска регулатива:

  -      Годишна сметка за непрофитни организации и вршители на дејност

  Годишна сметка и финансиски извештаи – Актуелни теми - др. професионални и регулаторни тела:

  -      Централен регистар на РМ (поднесување годишна сметка)

  Годишна сметка и финансиски извештаи – Информатичка технологија:

  -      Електронско поднесување на извештаи и обрасци до институции (ЦРМ и УЈП)

  6

  3

  1

  1

  1

   

  Ве молиме пополнетата пријава за учество воexcelформат доставете ја електронски на нашиотe-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.илиОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,најдоцна три (3) работни денапред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за дводневно КПУ бр.1/2018 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 3.540 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-1/2018 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

  За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

 • Претплата за 2018-та година

   

  Пред нас еуште еднагодина полна со предизвици,иницирани одрегулирањето на сметководството со новите измени на Законот за вршење на сметководствени работи и останатите измени во даночната регулатива.

  Измените во регулативата наметнаaуште поголема потреба од континуирана професионална едукација на сите овластени сметководители, како најдобар начин на постојано стручно усовршување, а се со цел за надградба на теоретските и практичните знаења и вештини заради професионално и ефикасно вршење на сметководствената професија.

  Како одговор наовиепредизвициубедени сме дека стручната едукација на Вашите вработени е единствениот начин за успех во новите услови на работење.

  Како резултат на нашето 20-годишно искуство во професионалната сметководствена едукација, Вашата долгогодишна подршка и желбата да допринесеме во намалувањето на Вашите неопходни трошоци за стручна едукација на вработените, во подигнувањето на степенот на знаење придржувајки се кон професионалните стандарди за стручност, со цел да помогнеме да се совладаат потребните знаења од овие области и да го заштедиме Вашето скапоцено време, Ви ја презентираме следната:

  Понуда запретплата за2018 година за9.996 ден. со ДДВ

  *12 бројамесечносписание “Сметководство Финансии Даноци, со теми од областа на даноците, сметководството, финансиите и правната проблематика, обработени од практичен и теоретски аспект, со цел на читатителите  да им  овозможи полесно постапување во одредени ситуации кои се јавуваат во нивното работење;

  * телефонски консултациисекој работен денод 08-15 часот, а за време на изготвување на годишните сметки и финансиските извештаи до 20 часот;

  * непосредни консултации во просториите наСФИД,каде преку консултации, а доколку има потреба и со практична работа се решаваат проблемите;

  * бесплатен програм за изработка на годишната сметка-финансиските извештаи( Извештај за финансиската состојба – биланс на состојба, Извештај за добивката и загубата – Биланс на успех, Извештај за сеопфатната добивка и белешки кон финансиските извештаи);

  *работни средбина актуелни теми, каде подетално и поконкретно ќе се појаснат одредени дилеми од тековното работење и примената на МСФИ и МСФИ за МСЕ;

  * неограничен пристап на Веб странатаwww.sfid.mk(бази на податоци и показателиза месечни податоци за износи на надоместоци, уплатни сметки, шифри за плаќање, курсни листи,затезни камати,странски дневници,цени на горива,како икористење на апликативните програми за пресметка на персонален данок за сите видови приходи).

  *одговори по e-mailнаВашипоставени прашања, како и доставување на останати потребни информации преку директна електронска комуникација;

  *попуст за услугите кои не се опфатени со оваа понуда(застапување во управни спорови, изработка на инвестициони програми, финансиска анализа, устројување на даночна евиденција, имплементација на МСС во друштвата).

  *  Цена: 9.996 денарисо вклученДДВ;

             

  ЗАБЕЛЕШКА: Понудата важи до5јануари 2018 година, до кога треба да биде подмирена обврската за плаќање на претплатата.

              Со почит,

  Скопје,Ноември 2017 год.                                                                                                              

  Друштво за даночен и сметководствен консалтинг

  СМЕТКОВОДСТВО ФИНАНСИИ И ДАНОЦИСФИД доо Скопје

  #

  ПОТВРДА ЗА ПРЕТПЛАТА ЗА 2018 ГОДИНА

  Со оваапотврдасе обврзуваме запретплата која за 2018 год.вклучува (претплата на списанието +    телефонски и непосредни консултации + пристап на ВЕБ страни +e-mail комуникација + програм за изработка на финансиските извештаи).Уплатата од9.996 денарисо вклучен ДДВ,ќе ја извршиме најдоцна до5 Јануари 2018 година на с-ката на СФИД доо Скопје,300000000125554-Комерцијална банка.

  Порачката ја извршил:

  _____________________________________________        ________________________________________

     назив направното лице (поединец)                                            улица, број, поштенски фах и место

  ________________________________________              __________________________________________

                       Е маил                                                                     име и презиме на нарачателот

                        _____                                     _______________                             _____________

                         печат                                          потпис                                            телефон

  Напомена:

  Пополнетиот купон испратете го на адреса:СФИД доо Скопје, “Чедомир Миндеровиќ”  29, п.ф. 855, 1000 Скопје или на една од нашитеe-mail адреси:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.или по извршената уплата контактирајте со нас на телефонските броеви 02/3237-066 и 3216-247.

                             

  Ви благодариме за Вашиот избор