Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Понуда за претплата за 2020 година за 9.996 ден. со ДДВ
КПУ 3_2019 8 часа


СФИД доо Скопје акредитирано правно

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ бр.2/2019- 8 часа

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

banking

 • Корисни линкови

  Корисни линкови за Вашето работење:

   

 • КПУ-3/2019 со 8 часа

  СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

  спроведува

  ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2019-8 часа

  за

  овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

  НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА........................................................................................на15 октомври 2019 година.

  БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата).................................................................на16октомври 2019 година.

  ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ........................................................................................... на 17 октомври 2019 година.

  СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.................................................................................на18 октомври 2019 година.

  Прием и регистрација на учесниците од 9: 30 часот,почеток на предавањето во 10 часот.

  Р.бр. Теми за КПУ бр. 3/2019 КПУ часови
  1. МСФИ и ажурирање на МСФИ:
  1. 1)Залихи (МСС 2, оддел 17 од МСС за МСЕ).
  3
  2.

  Даноци:

  Даночни ослободувања и намалувања:

  а) данокот на добивка (задржан данок),

  б) персоналниот данок од доход (капитални добивки,друг доход-кусок),

  в) данокот на додадена вредност (чл.32 т.4,враќање на ДДВ на физички лица).

  3

  3.

  Законска регулатива и измени во законската регулатива:

  -      субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата

  -      други прописи.

  1
  4.

  Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела-УЈП:

  Амортизација и нејзиниот третман од аспект на данокот на добивка.

  1

  Предавачи: Славчо Николовски и Златко Митревски

  Ве молиме пополнетата пријава за учество доставете ја електронски на нашиотe-mail: ">или,најдоцна два дена пред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

  Надоместокот за еднодневно КПУ бр.3/2019 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна два (2)дена пред почетокот на обуката заКПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

  Назив на примачот : СФИД доо Скопје

  Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

  Цел на дознака: Уплата за КПУ-3/2019 за (број) лице/а во (град/ови)

  Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

  За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037.

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.

 • Понуда за претплата за 2020 година за 9.996 ден. со ДДВ

   

  ПОЧИТУВАНИ,

  Пред нас еуште еднагодина полна со предизвици во очекување на новиот Закон за вршење на сметководствени работи, новиот Закон за личен доход и измените во Законот за данокот на добивкаи ДДВ и останатата даночната регулатива.

  Измените во регулативата наметнаaуште поголема потреба од континуирана професионална едукација на сите овластени сметководители, како најдобар начин на постојано стручно усовршување, а се со цел за надградба на теоретските и практичните знаења и вештини заради професионално и ефикасно вршење на сметководствената професија.

  Како одговор наовиепредизвициубедени сме дека стручната едукација на Вашите вработени е единствениот начин за успех во новите услови на работење.

  Како резултат на нашето 22-годишно искуство во професионалната сметководствена едукација, Вашата долгогодишна подршка и желбата да допринесеме во намалувањето на Вашите неопходни трошоци за стручна едукација на вработените, во подигнувањето на степенот на знаење придржувајки се кон професионалните стандарди за стручност, со цел да помогнеме да се совладаат потребните знаења од овие области и да го заштедиме Вашето скапоцено време, Ви ја презентираме следната:

  Понуда запретплата за2020 година за9.996 ден. со ДДВ

  *12 бројамесечносписание “Сметководство Финансии Даноци, со теми од областа на даноците, сметководството, финансиите и правната проблематика, обработени од практичен и теоретски аспект, со цел на читатителите да им овозможи полесно постапување во одредени ситуации кои се јавуваат во нивното работење;

  * телефонски консултациисекој работен денод 08-15 часот, а за време на изготвување на годишните сметки и финансиските извештаи до 20 часот;

  * непосредни консултации во просториите наСФИД,каде преку консултации, а доколку има потреба и со практична работа се решаваат проблемите;

  * бесплатен програм за изработка на годишната сметка-финансиските извештаи( Извештај за финансиската состојба – биланс на состојба, Извештај за добивката и загубата – Биланс на успех, Извештај за сеопфатната добивка и белешки кон финансиските извештаи);

  *работни средбина актуелни теми, каде подетално и поконкретно ќе се појаснат одредени дилеми од тековното работење и примената на МСФИ и МСФИ за МСЕ;

  * неограничен пристап на Веб странатаwww.sfid.mk(бази на податоци и показателиза месечни податоци за износи на надоместоци, уплатни сметки, шифри за плаќање, курсни листи,затезни камати,странски дневници,цени на горива,како икористење на апликативните програми за пресметка на персонален данок за сите видови приходи).

  *одговори по e-mailнаВашипоставени прашања, како и доставување на останати потребни информации преку директна електронска комуникација;

  *попуст за услугите кои не се опфатени со оваа понуда(застапување во управни спорови, изработка на инвестициони програми, финансиска анализа, устројување на даночна евиденција, имплементација на МСС во друштвата).

  * Цена: 9.996 денарисо вклученДДВ;

             

  ЗАБЕЛЕШКА: Понудата важи до31декември 2019 година, до кога треба да биде подмирена обврската за плаќање на претплатата.

  Ovde imate kupon za pretplata                                                                                              

  ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.