Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ДВОДНЕВНО КПУ бр.1/2017-16 часа


 
СФИД доо Скопје акредитирано

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

    

Присоединување, спојување и поделба на друштвата

Едно или повеќе друштва може да се присоединат (друштво што се присоединува) кон друго друштво (друштво што презема), со пренос на целокупниот имот и на обврските на друштвото коешто се присоединува без да се спроведе негова ликвидација, во замена за удели, односно за акции од друштво што презема.

Две или повеќе друштва можат да се спојат, без да се спроведе ликвидација, со основање на едно ново друштво - корисник на коешто преминува целокупниот имот и обврските на друштвата што се спојуваат, во замена на уделите, односно на акциите од новото друштво - корисник.

Едно друштво може, преку поделба, истовремено, да го пренесе сиот имот и обврските на две или повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: раздвојување со основање) или на две или повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: раздвојување со преземање), при што друштвото што се дели престанува без спроведување на ликвидација. Едно друштво може, преку поделба, дел од својот имот и од обврските да ги пренесе на едно или на повеќе новоосновани друштва (во натамошниот текст: издвојување со основање) или на едно или на повеќе постојни друштва (во натамошниот текст: издвојување со преземање), при што друштвото не престанува. 

Поделбата може да се спроведе со истовремено пренесување на сиот имот или на дел од имотот и на обврските на друштвото што се дели на нови друштва и на постојни друштва (комбинирана поделба со раздвојување со основање, раздвојување со преземање, издвојување со основање и со издвојување со преземање).

Содружниците, односно акционерите на друштвата во рамките на дејствијата наведени претходно примаат удели или акции од друштвата што ги преземаат, односно од новооснованите друштва - корисници и, по потреба, разлика во пари чијшто износ не надминува 10% од номиналниот износ на примените удели, односно акции.

Дејствијата можат да се вршат и меѓу друштва со различни форми.....

Целиот текст со примери и урнеци објавен во Билтен Јуни 2017 година....

За повеќе информации на телефон: +389 2 32 37 066

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29