Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ДВОДНЕВНО КПУ бр.1/2017-16 часа


 
СФИД доо Скопје акредитирано

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

 

СФИД доо Скопје акредитирано правно лице од ИСОС и ИЦЦ НК за РМ

спроведува

ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2017-16 часа

за

овластени сметководители и сметководители според Годишната програма за КПУ на ИСОС

ТЕТОВО во ресторан ПРИНЦ......................на 26 и 27 Октомври 2017 година.

ПРОБИШТИП во х.САН НИКО.....................на 31 Октомври и 1 Ноември 2017 година.

НЕГОТИНО во х. ПАМЕЛА..........................на 6 и 7 Ноември 2017 година.

ПЕХЧЕВО во х. ГОГОВ................................на 9 и 10 Ноември 2017 година.

СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.....................на 16 и 17 Ноември 2017 година.

време Теми за КПУ бр. 1/2017 предавач КПУ часови
09:00-10:00 Регистрација на учесниците (прв ден)
10:00-12:00

МСФИ и ажурирање на МСФИ:

МСФИ за мали и средни ентитети (оддел 1 и споредба со МСФИ);

Концепти и преовладувачки принципи (оддел 2 и рамка за примена на ОМСС);

Сметководствени политики проценки и грешки (оддел10,МСС 8);

Извештај за парични текови (оддел 7, МСС 7);

Славчо Николовски

Златко Митревски

3
12:00-12:40 Кафе пауза
12:40-14:00

Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање:

Дел А: Општа примена на кодексот

Дел В: Професионални сметководители во деловното работење

Златко Митревски 2
14:00-14:15 Пауза
14:15-14:55

Даноци:

ДДВ – актуелни теми

Славчо Николовски

1

14:55-15:35

Законска регулатива:

Законски и подзаконски акти за минимална плата

Златко Митревски 1
15:35-16:15

Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела:

УЈП – даночна постапка

Славчо Николовски 1

време Теми за КПУ бр. 1/2017 предавач КПУ часови
09:00-10:00 Регистрација на учесниците (втор ден)
10:00-12:00

МСФИ и ажурирање на МСФИ:

Залихи (оддел 13, МСС 2);

Недвижности, постројки и опрема (оддел 17, МСС 16);

Нематеријални средства (оддел 18, МСС 38);

Славчо Николовски

3
12:00-12:40 Кафе пауза
12:40-14:00

МСФИ и ажурирање на МСФИ:

Вложување во недвижности (оддел 16, МСС 40);

Обезвреднување на средстваа (оддел 27, МСС 2 и 36);

Златко Митревски 2
14:00-14:15 Пауза
14:15-14:55

Даноци:

Персонален данок од доход – актуелни теми и измени во законот

Славчо Николовски

1

14:55-15:35

Законска регулатива:

ЗТД-попис на средствата и обврските

Златко Митревски 1
15:35-16:15

Актуелни теми-др.професионални и регулаторни тела:

Управа за финансиско разузнавање – (законски акти)

Златко Митревски 1

 

Ве молиме пополнетата пријава за учество во excel формат доставете ја електронски на нашиот e-mail: "> или , најдоцна два (2) дена пред одржување на обуката за КПУ во градот каде ќе присуствувате.

Надоместокот за дводневно КПУ бр.1/2017 обезбедува (присуство, работен материјал со прирачник и кафе пауза) за еден учесник и изнесува 4.720 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна еден (1)ден пред почетокот на обуката за КПУ заради ограниченоста на бројот на учесниците по градови.

Назив на примачот : СФИД доо Скопје

Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје

Цел на дознака: Уплата за КПУ-1/2017 за (број) лице/а во (град/ови)

Повикување на број: (броеви од издадените уверенија од ИСОС за секој учесник)

За дополнителни информации во врска со обуката или со евентуалното сместување во хотелите обратете се во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247, 3214-231 или 070/221-037.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР.
Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29