Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Даночното  ослободување во ​2021година е 8.438 денари месечно, односно на годишно ниво за 20​21  година е 101.256,00 денари.

Просечна исплатена месечна бруто плата по работник во РМ според податоците на Државниот завод за статистика објавени 21.01.20​21  година изнесува 41.141 денари, и тоа е износот кој се става во МПИН образецот во полето“месечна просечна плата”. 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот од шеснаесет просечни плати (1641.141=​ ​658.256ден) 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице е износот од дванаесет просечни плати (12 x 41.141=493.692 ден). 

Минимална основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос е износот: (​41.141x 50% = ​20.571 денари).

ВАЖНО:  Управата за јавни приходи издаде нова верзија на МПИН клиентски софтвер кој се наоѓа на следниов линк: ​

http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81  

Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување

Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2021 се следните

Вид на придонес Стапка
2021-2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2010
Стапка
2009
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18,8% 18,4% 18% 19%
Задолжително здравствено осигурување 7,5% 7,4% 7,3% 7,5%
Дополнителен придонес за здравствено осигурување
за случај на повреда на работа и професионално заболување
0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%

Придонес за стажот на осигурување
што се смета со зголемено траење
Стапка
2021-2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2011
Стапка
2010
Стапка
2009
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци 9,4% 9,20% 9% 9% 9,50%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци 7,83% 7,67% 7,5% 7,5% 7,92%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци 6,27% 6,13% 6% 6% 6,33%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци 4,7% 4,60% 4,5% 4,5% 4,75%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци 3,13% 3,07% 3% 3% 3,17%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци 1,57% 1,53% 1,5% 1,77% 1,77%
Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29