Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ


 
Независно од општите одредби

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Во делот ПОКАЗАТЕЛИ, видете ги податоците

Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

 ДДВ ПРИ СТАТУСНИ ПРОМЕНИ (присоединување, поделба)
Previous Next Play Pause

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРОТ

1. ВОВЕДЕН ДЕЛ.

- Дефинирање на рамката за финансиско известување,разлики во известувањето кај субјектите,процедури и рокови на одобрување,ревидирање,консолидирање на финансиските извештаи за 2016 година и поднесување.

- Конзистентност на сметководствените политики.

2. ПОПИСОТ КАКО СМЕТКОВОДСТВЕН ИНСТРУМЕНТ.

3. ПРОВЕРКА НА СМЕТКИТЕ ОД БРУТО БИЛАНСОТ.

4. СПЕЦИФИЧНОСТИ КАЈ РАСХОДИТЕ И НИВНИОТ ДАНОЧЕН ТРЕТМАН.

- Трошоци од работењето, расходи на финансирање, капитална загуба, останати расходи.

5. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА.

- Годишна сметка во трговија, градежништво, комунални дејности, транспортни друштва, земјоделство.

- Годишна сметка во производни друштва (пресметка на производството) и специфичности кај лизингот.

6. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ.

7. ПРЕСМЕТКА НА ДАНОК НА ДОБИВКА И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА 2016 ГОД.

- Пресметување на даночната основа во образец - ДБ.

- Даночни ослободувања и олеснувања,реинвестирана добивка.

- Даночна основа за аконтациите на данок на  добивка за 2017 година.

8. ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ.

- Составување на Годишна сметка за 2016 година на пропишаните обрасци кои се доставуваат во ЦРМ.

- Финансиски извештаи (Извештај за финансиската состојба=БС,Извештај за сеопфатна добивка=БУ,

Извештај за паричен тек, Извештај за промени во главнината, Белешки кон финансиските извештаи)

- Структура на финансиските извештаи, илустративни примери, листа на обелоденувања.

- Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи.

- Финансиски показатели (пресметување и толкување).

9. ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ВРШИТЕЛИ  НА  ДЕЈНОСТ.

10. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА ЗА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

11. ДАНОЧЕН ТРЕТМАН ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ДРУШТВАТА КОИ   ПЛАЌААТ ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД.

12.НОВИНИ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ЗА 2017 ГОДИНА .

Семинарот со почеток во 10 часот,ќе се одржи во:

СКОПЈЕ во х. КОНТИНЕНТАЛ.........................................................на 2 и 3 Февруари 2017 година.

БИТОЛА во х. ПРЕМИЕР (до болницата).............................................. на 8 Февруари 2017 година.

ОХРИД во х. БЕЛВЕДЕРЕ................................................................ на 9 и 10 Февруари 2017 година.

Предавачи на семинарот : Славчо Николовски и Златко Митревски.

За претплатниците кои ја имаат подмирено обврската за Годишна претплата за 2017 година, учеството на семинарот е бесплатно за едно лице, а за секој втор или нареден учесник котизацијата изнесува 2.000 ден. по лице,а  се уплаќа на жиро сметка на СФИД ДОО Скопје, 300000000125554, депонент на Комерцијална банка АД.За учесниците на семинарот кои не се претплатници, котизацијата изнесува 4.000 ден.

Секој учесник на семинарот добива програм за изготвување на годишна сметка од заклучен лист за 2016г.

Дополнителни информации во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247, 3214-231 или 070/221-037

Телефон +389 (02) 3237 066
Испратете порака
Посетете не Чедомир Миндеровиќ бр. 29