Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

КПУ бр.4/2018-8 часа


 
СФИД доо Скопје акредитирано

Известување за пополнување обрзец ПП-50 за јавни давачки
Сметководител- овластен сметководител

Со Измените и дополнувањата на Законот

КПУ 4 од 11-14 декември 2018 СФИД

    
СФИД доо Скопје акредитирано

Previous Next Play Pause

Пред нас е уште една година полна со предизвици, иницирани од регулирањето на сметководството со новите измени на Законот за вршење на сметководствени работи и останатите измени во даночната регулатива.

Измените во регулативата наметнаa уште поголема потреба од континуирана професионална едукација на сите овластени сметководители, како најдобар начин на постојано стручно усовршување, а се со цел за надградба на теоретските и практичните знаења и вештини заради професионално и ефикасно вршење на сметководствената професија.

Како одговор на овие предизвици убедени сме дека стручната едукација на Вашите вработени е единствениот начин за успех во новите услови на работење.

Како резултат на нашето 20-годишно искуство во професионалната сметководствена едукација, Вашата долгогодишна подршка и желбата да допринесеме во намалувањето на Вашите неопходни трошоци за стручна едукација на вработените, во подигнувањето на степенот на знаење придржувајки се кон професионалните стандарди за стручност, со цел да помогнеме да се совладаат потребните знаења од овие области и да го заштедиме Вашето скапоцено време, Ви ја презентираме следната:

Понуда за претплата за 2018 година за 9.996 ден. со ДДВ

* 12 броја месечно списание “Сметководство Финансии Даноци, со теми од областа на даноците, сметководството, финансиите и правната проблематика, обработени од практичен и теоретски аспект, со цел на читатителите  да им  овозможи полесно постапување во одредени ситуации кои се јавуваат во нивното работење;

* телефонски консултации секој работен ден од 08-15 часот, а за време на изготвување на годишните сметки и финансиските извештаи до 20 часот;

* непосредни консултации во просториите на СФИД, каде преку консултации, а доколку има потреба и со практична работа се решаваат проблемите;

* бесплатен програм за изработка на годишната сметка-финансиските извештаи( Извештај за финансиската состојба – биланс на состојба, Извештај за добивката и загубата – Биланс на успех, Извештај за сеопфатната добивка и белешки кон финансиските извештаи);

* работни средби на актуелни теми, каде подетално и поконкретно ќе се појаснат одредени дилеми од тековното работење и примената на МСФИ и МСФИ за МСЕ;

* неограничен пристап на Веб страната www.sfid.mk (бази на податоци и показатели за месечни податоци за износи на надоместоци, уплатни сметки, шифри за плаќање, курсни листи, затезни камати,странски дневници,цени на горива,како и користење на апликативните програми за пресметка на персонален данок за сите видови приходи).

* одговори по e-mail на Ваши поставени прашања, како и доставување на останати потребни информации преку директна електронска комуникација;

* попуст за услугите кои не се опфатени со оваа понуда (застапување во управни спорови, изработка на инвестициони програми, финансиска анализа, устројување на даночна евиденција, имплементација на МСС во друштвата).

*  Цена: 9.996 денари со вклучен ДДВ;

           

ЗАБЕЛЕШКА: Понудата важи до 5 јануари 2018 година, до кога треба да биде подмирена обврската за плаќање на претплатата.

            Со почит,

Скопје, Ноември 2017 год.                                                                                                              

Друштво за даночен и сметководствен консалтинг

СМЕТКОВОДСТВО ФИНАНСИИ И ДАНОЦИСФИД доо Скопје

#

ПОТВРДА ЗА ПРЕТПЛАТА ЗА 2018 ГОДИНА

Со оваа потврда се обврзуваме за претплата која за 2018 год. вклучува (претплата на списанието +    телефонски и непосредни консултации + пристап на ВЕБ страни + e-mail комуникација + програм за изработка на финансиските извештаи). Уплатата од 9.996 денари со вклучен ДДВ, ќе ја извршиме најдоцна до 5 Јануари 2018 година на с-ката на СФИД доо Скопје,300000000125554 -Комерцијална банка.

Порачката ја извршил:

_____________________________________________         ________________________________________

   назив на правното лице (поединец)                                             улица, број, поштенски фах и место

________________________________________               __________________________________________

                      Е маил                                                                     име и презиме на нарачателот

                       _____                                     _______________                              _____________

                       печат                                          потпис                                             телефон

Напомена:

Пополнетиот купон испратете го на адреса: СФИД доо Скопје, “Чедомир Миндеровиќ”  29, п.ф. 855, 1000 Скопје или на една од нашите e-mail адреси:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или по извршената уплата контактирајте со нас на телефонските броеви 02/3237-066 и 3216-247.

                           

Ви благодариме за Вашиот избор                                    

20 godini