Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ПОЧИТУВАНИ,

Пред нас е уште една година полна со предизвици во очекување на новиот Закон за вршење на сметководствени работи, новиот Закон за личен доход и измените во Законот за данокот на добивка и ДДВ и останатата даночната регулатива.

Измените во регулативата наметнаa уште поголема потреба од континуирана професионална едукација на сите овластени сметководители, како најдобар начин на постојано стручно усовршување, а се со цел за надградба на теоретските и практичните знаења и вештини заради професионално и ефикасно вршење на сметководствената професија.

Како одговор на овие предизвици убедени сме дека стручната едукација на Вашите вработени е единствениот начин за успех во новите услови на работење.

Како резултат на нашето 22-годишно искуство во професионалната сметководствена едукација, Вашата долгогодишна подршка и желбата да допринесеме во намалувањето на Вашите неопходни трошоци за стручна едукација на вработените, во подигнувањето на степенот на знаење придржувајки се кон професионалните стандарди за стручност, со цел да помогнеме да се совладаат потребните знаења од овие области и да го заштедиме Вашето скапоцено време, Ви ја презентираме следната:

Понуда за претплата за 2020 година за 9.996 ден. со ДДВ

* 12 броја месечно списание “Сметководство Финансии Даноци, со теми од областа на даноците, сметководството, финансиите и правната проблематика, обработени од практичен и теоретски аспект, со цел на читатителите да им овозможи полесно постапување во одредени ситуации кои се јавуваат во нивното работење;

* телефонски консултации секој работен ден од 08-15 часот, а за време на изготвување на годишните сметки и финансиските извештаи до 20 часот;

* непосредни консултации во просториите на СФИД, каде преку консултации, а доколку има потреба и со практична работа се решаваат проблемите;

* бесплатен програм за изработка на годишната сметка-финансиските извештаи( Извештај за финансиската состојба – биланс на состојба, Извештај за добивката и загубата – Биланс на успех, Извештај за сеопфатната добивка и белешки кон финансиските извештаи);

* работни средби на актуелни теми, каде подетално и поконкретно ќе се појаснат одредени дилеми од тековното работење и примената на МСФИ и МСФИ за МСЕ;

* неограничен пристап на Веб страната www.sfid.mk (бази на податоци и показатели за месечни податоци за износи на надоместоци, уплатни сметки, шифри за плаќање, курсни листи, затезни камати,странски дневници,цени на горива,како и користење на апликативните програми за пресметка на персонален данок за сите видови приходи).

* одговори по e-mail на Ваши поставени прашања, како и доставување на останати потребни информации преку директна електронска комуникација;

* попуст за услугите кои не се опфатени со оваа понуда (застапување во управни спорови, изработка на инвестициони програми, финансиска анализа, устројување на даночна евиденција, имплементација на МСС во друштвата).

* Цена: 9.996 денари со вклучен ДДВ;

           

ЗАБЕЛЕШКА: Понудата важи до 31 декември 2019 година, до кога треба да биде подмирена обврската за плаќање на претплатата.

ОВДЕ ИМА КУПОН ЗА ПРЕТПЛАТА ЗА 2020 ГОДИНА: