Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ПОЧИТУВАНИ,

Во услови на пандемија и мерки за справување со covid 19, сите се соочуваат со предизвици во своето работење, кое уште повеќе се усложнува во услови на ограничувања кои се составен дел на мерките кои ги носат властите.

Сметководствената професија во вакви услови е соочена со специфични проблеми кои се предизвикани од прописи кои се носат со цел за надминување на кризата а кои имаат влијание на работата на сметководителите.

Од овие причини ни претстои уште една година полна со измени во законската регулатива, со што се наметнува уште поголема потреба од континуирана професионална едукација на сите овластени сметководители и сметководители, како најдобар начин на постојано стручно усовршување, а се со цел за надградба на теоретските и практичните знаења и вештини заради професионално и ефикасно вршење на сметководствената професија. Како одговор на овие предизвици убедени сме дека стручната едукација на Вашите вработени е единствениот начин за успех во новите услови на работење.

Како резултат на нашето 23-годишно искуство во професионалната сметководствена едукација, Вашата долгогодишна подршка и желбата да допринесеме во намалувањето на Вашите трошоци за стручна едукација на вработените, во подигнувањето на степенот на знаење придржувајки се кон професионалните стандарди за стручност, правевме и правиме напори да понудиме услуги кои ќе одговараат на Вашите потреби.

Во услови кога нема КПУ ќе бидат организирани он лине советувања (webinar) се додека не се создадат услови за поинаков вид на деловно советување и професионално усовршување кои ќе бидат прилагодени на актуелните состојби и потребите кои се наметнуваат пред Вас.

Со цел да помогнеме да се стекнат потребните знаења од овие области и да го заштедиме Вашето скапоцено време и пари, Ви ја презентираме следната:

Понуда за претплата за 2021 година за 8.500,00 ден. со ДДВ

прирачник за годишна сметка, со практични примери за изготвување на годишна сметка,   финансиски извештаи и даночен биланс;

12 броја месечно списание “Сметководство Финансии Даноци, со теми од областа на даноците, сметководството, финансиите и правната проблематика, обработени од практичен и теоретски аспект (списанието во услови на пандемија ке Ви биде достапно во електронска форма и ќе го добивате по е-маил а по престанување на пандемијата во печатена форма);

телефонски консултации секој работен ден од 08-15 часот, а за време на изготвување на годишните сметки и финансиските извештаи до 20 часот;

непосредни консултации во просториите на СФИД, каде преку консултации, а доколку има потреба и со практична работа се решаваат проблемите;

бесплатен програм за изработка на годишната сметка-финансиските извештаи               ( Извештај за финансиската состојба – биланс на состојба, Извештај за добивката и загубата – Биланс на успех, Извештај за сеопфатната добивка и белешки кон финансиските извештаи);

работни средби на актуелни теми, каде подетално и поконкретно ќе се појаснат одредени дилеми од тековното работење, даноците и примената на МСФИ и МСФИ за МСЕ;

неограничен пристап на Веб страната www.sfid.мк (бази на податоци и показатели за месечни податоци за износи на надоместоци, уплатни сметки, шифри за плаќање, курсни листи, затезни камати,странски дневници,цени на горива,како и користење на апликативните програми за пресметка на персонален данок за сите видови приходи).

одговори по е-маил на Ваши поставени прашања, како и доставување на останати потребни информации преку директна електронска комуникација;

попуст за услугите кои не се опфатени со оваа понуда (застапување во управни спорови, изработка на инвестициони програми, финансиска анализа, устројување на даночна евиденција, имплементација на МСС во друштвата).

Цена: 8.500,00 денари со вклучен ДДВ;

           

ЗАБЕЛЕШКА: Понудата важи до 31 декември 2020 година, до кога треба да биде подмирена обврската за плаќање на претплатата.

Скопје, Ноември 2020 год.                                                                          
Со почит,

ОВДЕ ИМА КУПОН ЗА ПРЕТПЛАТА ЗА 2021 ГОДИНА: